ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Το module CAA482P έχει 16 εισόδους επιλογής ορόφων, μία για κάθε ένα ρελέ του controller ελέγχου ανελκυστήρα. Με την παρουσίαση μιας έγκυρης κάρτας ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μόνον ένα όροφο. Από τη στιγμή που επιλεγεί ο όροφος, όλα τα άλλα πλήκτρα του ανελκυστήρα απενεργοποιούνται. Ο / η χρήστης πρέπει να ξαναπεράσει την κάρτα, προκειμένου να επιλέξει κάποιον άλλο όροφο. Κάθε παρουσίαση κάρτας και επιλογή ορόφου καταγράφεται από το σύστημα.